اگر می‌بینی کسی بـه روی تو لبخند نمی‌زند، علت را در لبان فرو بسته‌ی خود جست‌وجو کن.
محمد رضی زاده در ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
اگر دریچه‌های‌ ادراک را شسته بودند، انسان همه چیز را همان گونه کـه هست میدید: بی‌انتها.
سحر محمودی در ۱۷ فروردین ۱۴۰۱
خداوندا مرا از کسانی قرار دِه کـه دنیاشان را برای دینشان می‌فروشند، نه دینشان را برای دنیاشان.
سامان مظفری در ۱۹ فروردین ۱۴۰۱
لحظه‌ها را گذراندیم کـه بـه خوشبختی برسیم؛ نا آگاه از آنکه لحظه‌ها همان خوشبختی بودند.
عباس صادقی در ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
بـه نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب بـه انجام یافتن یا نیافتن امری بـه ظاهر کوچک بستگی دارد.
علی نظری در ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
خوشبختی در این اسـت كه شخص بداند كه چه می‌خواهد و آنچه را آرزو دارد، مشتاقانه بخواهد.
رضا صادقی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
تحدث معنا